1. Informacje ogólne

GSSM Warsaw spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000364145, posiadającą NIP: 5272635896 („My“ / „nas“) przetwarza dane osobowe użytkownika w kontekście dostarczania naszych serwisów internetowych, programu lojalnościowego i aplikacji mobilnych (łącznie zwanych „Usługami“), do których dostęp można uzyskać za pośrednictwem różnych nośników lub urządzeń i które są przez nas udostępniane. Przywiązujemy dużą wagę do ochrony danych osobowych. Dane osobowe stanowią wszelkie informacje, które pozwalają na bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie danej osoby.

Celem niniejszej polityki prywatności („Polityka Prywatności“) jest poinformowanie użytkownika o sposobie gromadzenia i przetwarzania przez nas danych osobowych wysyłanych lub ujawnianych przez użytkownika poprzez uzyskiwanie dostępu do jej Usług lub korzystanie z nich.

Zachęcamy użytkownika do uważnego zapoznania się z treścią niniejszej Polityki Prywatności. Korzystając z Usług i przekazując nam swoje dane osobowe, użytkownik potwierdza, że został poinformowany o sposobie wykorzystywania przez nas jego danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie wykorzystywania jego danych osobowych przez nas zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, nie powinien przekazywać nam swoich danych osobowych. W takim przypadku użytkownik może nie mieć dostępu i/lub możliwości korzystania z niektórych funkcji Usług lub z części naszych Usług.

Usługi są adresowane do użytkowników w wieku minimum osiemnastu (18) lat, przy czym z usługi programu lojalnościowego mogą również korzystać osoby po ukończeniu trzynastu (13) lat, które uzyskały stosowną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego.


2. W jaki sposób gromadzimy dane osobowe?

Gromadzimy dane osobowe użytkowników na kilka różnych sposobów:

2.1 Dane przekazywane nam przez użytkownika podczas rejestracji. Część naszych Usług wymaga założenia konta użytkownika, w szczególności nasz program lojalnościowy i niektóre funkcje dostępne z poziomu naszych aplikacji mobilnych lub serwisów internetowych. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na założenie konta poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zostanie poproszony o podanie danych kontaktowych i informacji identyfikujących (tytuł, imię, nazwisko, data urodzenia, kod pocztowy, adres e-mail, numer telefonu komórkowego i wszelkie inne istotne informacje, które użytkownik nam przekaże).

2.2 Dane rejestracyjne, na których przekazanie z sieci społecznościowych użytkownik wyrazi zgodę. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na założenie konta za pomocą swojego konta w sieci społecznościowej (tj. Facebook, Google + lub Twitter), za jego uprzednią zgodą serwis społecznościowy przekaże nam jego dane osobowe (imię, nazwisko, nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, adres e-mail, płeć, urodziny, wykształcenie, szkoła, nazwa stanowiska), dane adresowe (kraj, miasto, adres, kod pocztowy, numer telefonu), „polubienia“ (strony, ulubione filmy, ulubiona muzyka, ulubione programy telewizyjne) i listę znajomych.

2.3 Dane osobowe, które gromadzimy na podstawie korzystania z naszych Usług przez użytkownika.

(i) Gdy użytkownik korzysta z karty lojalnościowej, gromadzimy i przetwarzamy:

· dane związane z profilem zakupowym użytkownika;

· dane dotyczące częstotliwości i długości wizyt użytkownika;

· informacje związane z zachowaniami nabywczymi użytkownika; oraz

· jeżeli użytkownik zarejestrował się w programie lojalnościowym z wykorzystaniem swojego konta w sieci społecznościowej, informacje dotyczące jego interakcji z Usługą lojalnościową w takiej sieci społecznościowej.

(ii) Gdy użytkownik korzysta z naszej aplikacji mobilnej lub Usług w serwisie internetowym, gromadzimy i przetwarzamy:

· dane osobowe dodawane przez użytkownika do jego profilu (tj. nazwa użytkownika lub nick, zdjęcie profilowe i hasło);

· dane osobowe zawarte w treściach, które użytkownik publikuje, wysyła, do których wnosi swój wkład lub które w inny sposób udostępnia w ramach lub za pośrednictwem Usług, na przykład jego oś czasu, polubienia, lookbooki, lista życzeń, lista kontaktów;

· jeżeli użytkownik łączy się z Usługami za pomocą swojego konta w mediach społecznościowych, informacje dotyczące jego interakcji z Usługami w takich mediach społecznościowych;

· informacje dotyczące częstotliwości wizyt użytkownika, jego trasy i lokalizacji w centrum handlowym, pod warunkiem, że uprzednio uzyskamy zgodę użytkownika. Więcej informacji na temat takiego wykorzystywania danych znajduje się w punkcie „Geolokalizacja“ poniżej;

· dane techniczne.

(iii) Gdy użytkownik odwiedza naszą stroną internetową, możemy korzystać z plików cookie i podobnych technologii w celu gromadzenia danych na temat sposobu korzystania przez użytkownika z naszej strony internetowej. Więcej informacji na temat takiego wykorzystywania danych znajduje się w punkcie „Pliki cookie“ poniżej.

3. W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe?

Wykorzystujemy gromadzone przez nas dane osobowe użytkownika w celu:

(i) zarządzania Usługami i świadczenia Usług dla użytkownika;

(ii) analizowania sposobu korzystania przez użytkownika z Usług oraz, pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody użytkownika, łączenia danych osobowych użytkownika zgromadzonych w wyniku korzystania z różnych naszych Usług (tj. karta lojalnościowa, nasze aplikacje mobilne i nasze strony internetowe) w celu doskonalenia naszego zrozumienia oczekiwań i potrzeb użytkownika oraz tworzenia nowych funkcji i usług;

(iii) przekazywania użytkownikowi spersonalizowanych informacji i materiałów promocyjnych. Dane osobowe użytkownika będą przez nas wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłania materiałów promocyjnych, pod warunkiem, że uprzednio uzyskamy zgodę użytkownika. Tym samym po zarejestrowaniu do korzystania z którejkolwiek z naszych Usług, które gromadzą dane osobowe, użytkownik otrzyma możliwość udzielenia zgody na wykorzystywanie przez nas jego danych osobowych w celu wysyłania materiałów promocyjnych;

(iv) pomiaru, testowania i monitorowania wskaźników oraz efektywności naszych Usług; a także

(v) zapewnienia technicznej obsługi Usług i ochrony danych osobowych użytkownika przed kradzieżą, utratą, uszkodzeniem lub dostępem osób nieupoważnionych.


4. W jaki sposób udostępniamy i ujawniamy dane osobowe użytkownika?


Udostępniamy dane osobowe, które gromadzimy za pośrednictwem Usług, w następujący sposób:

(i) Udostępnianie osobom trzecim

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika:

· spółkom należącym do tej samej grupy, co my, w celu opracowywania i testowania nowych usług i funkcji;

· markom partnerskim zlokalizowanym w naszym centrum handlowym w celu umożliwienia im dostarczania reklam, które ich zdaniem są dla użytkownika interesujące;

· zewnętrznym dostawcom usług, którzy pomagają nam w świadczeniu Usług dla użytkownika i przetwarzaniu jego danych osobowych w naszym imieniu. Tacy zewnętrzni dostawcy usług zawsze będą podlegać obowiązkom w zakresie bezpieczeństwa i poufności zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i obowiązującymi przepisami prawa;

· naszym partnerom, w formie zanonimizowanej, w sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie użytkownika;

· w odpowiedzi na wymogi prawne lub regulacyjne, nakaz sądu, wezwanie sądowe lub w postępowaniu prawnym, w razie konieczności spełnienia wymogów obowiązującego prawa;

· ewentualnemu cesjonariuszowi w przypadku, gdy dane osobowe są przekazywane w ramach sprzedaży lub innego rodzaju przeniesienia całości lub części naszych aktywów na inną spółkę.

(ii) Udostępnianie danych osobom wybranym przez użytkownika

· Udostępnianie danych innym użytkownikom Usług. Wszelkie informacje lub treści, które użytkownik dobrowolnie ujawnia za pośrednictwem naszych Usług w zakresie aplikacji mobilnej lub serwisu internetowego, stają się dostępne dla wszystkich użytkowników Usług. Takie Usługi umożliwiają również użytkownikowi udostępnianie całości lub części jego treści i danych osobowych, na zasadzie indywidualnej, użytkownikom z jego listy kontaktów, poprzez zmianę ustawień udostępniania w Usługach.

· Udostępnianie do sieci społecznościowych. Jeżeli użytkownik uzyskuje dostęp do Usług za pomocą swojego konta w sieci społecznościowej (tj. Facebook, Google+ lub Twitter) bądź za pomocą jednej z wtyczek lub łącz prowadzących do sieci społecznościowych (np. przycisk „Lubię to“ serwisu Facebook lub przycisk Google „+“), dostępnych w Usługach, jego treści i dane osobowe zostaną udostępnione do danych sieci społecznościowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, że tego typu informacje mogą być publikowane w jego sieci społecznościowej pod jego kontem.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że wykorzystywanie jego danych osobowych przez sieci społecznościowe, w tym danych udostępnianych sieciom społecznościowym za pośrednictwem Usług, podlega warunkom polityki prywatności obowiązującym w tych sieciach. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie gromadzenia informacji na jego temat przez sieci społecznościowe, powinien zapoznać się z polityką prywatności danej sieci społecznościowej pod tym kątem i/lub wylogować się z danej sieci społecznościowej przed przystąpieniem do korzystania z naszych Usług.


5. Jak można zmienić swoje preferencje?

W ustawieniach Usług użytkownik może aktualizować informacje dotyczące swojego konta, zmieniać ustawienia swojego profilu, subskrybować/anulować subskrypcję wiadomości otrzymywanych od nas oraz ustawić swoje preferencje dotyczące udostępniania w zakresie Usług, łącznie z funkcjonalnościami związanymi z lokalizacją.

Uwaga: jeżeli użytkownik jest zainteresowany ograniczeniem lub zmianą zasad dostępu bądź udostępniania swoich danych osobowych w zakresie sieci społecznościowych, powinien sprawdzić ustawienia swojego konta w tej sieci społecznościowej.


6. W jaki sposób chronimy dane osobowe użytkownika?

Ochrona prywatności i danych osobowych użytkownika jest naszym priorytetem. Jeżeli po zarejestrowaniu użytkownik otrzyma hasło, powinien zachować je w poufności, ograniczyć dostęp do swojego komputera lub urządzenia przenośnego i wylogowywać się po zakończeniu korzystania z Usług. Więcej informacji na temat obowiązków użytkownika znajduje się w Warunkach korzystania z usług.

Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony danych osobowych użytkownika przed przypadkową utratą, zniszczeniem, nadużyciem, uszkodzeniem oraz dostępem osób nieupoważnionych lub nielegalnym dostępem. Należy jednak mieć świadomość fakt, że nie istnieje możliwość zagwarantowania 100% bezpieczeństwa transmisji danych w Internecie lub technologii przechowywania danych.

7. W jaki sposób można uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i dokonać ich aktualizacji?

Podejmujemy odpowiednie środki w celu zapewnienia użytkownikowi możliwości dbania o prawidłowość i aktualność jego danych osobowych. Użytkownik ma prawo, zgodnie z obowiązującym prawem, do uzyskania dostępu, korygowania i zgłaszania uzasadnionego sprzeciwu w zakresie wykorzystywania jego danych osobowych. W celu skorzystania z tych praw i/lub uzyskania wszelkich stosownych informacji należy skontaktować się z kierując korespondencję na GSSM Warsaw Al. Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”. Odpowiemy w terminie wymaganym ustawowo po zweryfikowaniu tożsamości użytkownika.


8. Pliki cookie

8.1 Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, umieszczane w komputerze lub telefonie komórkowym użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Pliki te są powszechnie stosowane w celu zapewnienia funkcjonalności stron internetowych lub zwiększenia efektywności ich funkcjonowania. Pliki cookie pomagają stronie internetowej rozpoznać urządzenie użytkownika i zapamiętywać informacje dotyczące wizyty użytkownika (np. preferencje językowe, wielkość czcionki i inne preferencje).

8.2 W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie?

Nie wykorzystujemy plików cookie do indywidualnego śledzenia użytkownika lub jego identyfikowania, lecz w celu umożliwienia nam prowadzenia Usług zgodnie z wymogami użytkownika, ułatwienia użytkownikowi nawigowania w obrębie strony internetowej i korzystania z jego funkcji, aby zapewnić użytkownikowi sprawną funkcjonalność.

Korzystamy z narzędzia Google Analytics w celu pomiaru statystyki ruchu i korzystania z serwisu, aby dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony i uzyskują dostęp do niej. Wykorzystujemy informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie jako pomoc w doskonaleniu naszych Usług i tworzeniu zbiorczych statystyk dotyczących sposobu korzystania z naszego serwisu przez użytkowników. Należy zwrócić uwagę na fakt, że w tym kontekście Google gromadzi dane osobowe użytkownika poprzez korzystanie z narzędzie Google Analytics w naszym serwisie. Dodatkowe informacje na temat sposobu korzystania przez Google z narzędzia Google Analytics, a także sposobu gromadzenia i przetwarzania danych, znajdują się pod adresem www.google.com/policies/privacy/partners/.

Dane są przechowywane przez okres maksymalnie 2 lat.

8.3 W jaki sposób można zarządzać preferencjami dotyczącymi plików cookie?

Większość przeglądarek umożliwia zarządzanie preferencjami dotyczącymi plików cookie poprzez wprowadzanie zmian w ustawieniach przeglądarki. Jeżeli użytkownik wyrazi zgodę na korzystanie przez nas z plików cookie, ale później chciałby wycofać udzieloną zgodę, może usunąć dotychczasowe pliki cookie i zmienić ustawienia swojej przeglądarki na blokowanie dalszych plików cookie. Wskazówki w tym zakresie są dostępne w funkcji „Pomoc“ przeglądarki internetowej. Alternatywnie poniższe łącza zawierają instrukcje dotyczące zarządzania ustawieniami plików cookie w często używanych przeglądarkach:

· Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en)

· Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies)

· Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies)

· Safari (http://support.apple.com/kb/index?page=search&fac=all&q=cookies%20safari)

Dodatkowo, jeżeli użytkownik nie jest zainteresowany stosowaniem narzędzia Google Analytics w jego przeglądarce, może zainstalować dodatek do przeglądarki Google Analytics pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ponadto użytkownik może odwiedzić stronę www.aboutcookies.org, która zawiera kompleksowe wskazówki w tym zakresie dla wielu różnych przeglądarek.

Uwaga: jeżeli użytkownik zablokuje pliki cookie, może nie mieć pełnego dostępu do wszystkich funkcjonalności i stron w naszym serwisie internetowym.

9. Geolokalizacja

9.1 Ogólna zasada

Pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody użytkownika, dane związane z lokalizacją użytkownika w naszym centrum handlowym mogą być przez nas gromadzone i przetwarzane, gdy użytkownik jest uwierzytelniony w naszych aplikacjach mobilnych, dla celów pomiaru częstotliwości wizyt użytkownika i jego tras w obrębie naszego centrum handlowego i/lub świadczenia usługi Meet My Friends.

9.2 W jaki sposób wykorzystujemy informacje dotyczące geolokalizacji?

Aby zostać zlokalizowanym w obrębie centrum handlowego, użytkownik musi aktywować funkcję Bluetooth na swoim urządzeniu przenośnym. Jeżeli użytkownik chce tylko sprawdzić mapę i lokalizację swoich kontaktów za pośrednictwem usługi Meet My Friends, aktywowanie funkcji Bluetooth nie jest wymagane. Należy pamiętać o tym, że nie będziemy lokalizować użytkownika poza naszym centrum handlowym, a użytkownik nie będzie mieć możliwości udostępniania swojej lokalizacji poza naszym centrum handlowym za pośrednictwem usługi Meet My Friends. Opcja lokalizacji jest aktywowana przez znaczniki zainstalowane wyłącznie w częściach wspólnych centrum handlowego.

Informacje dotyczące lokalizacji użytkownika w centrum handlowym będą przez nas gromadzone i przetwarzane pod warunkiem, że uprzednio uzyskamy zgodę użytkownika na jego lokalizowanie.

9.3 Na czym polega usługa Meet My Friends?

Usługa Meet My Friends umożliwia użytkownikowi udostępnianie jego lokalizacji w obrębie naszego centrum handlowego użytkownikom Usługi lub wyłącznie jego znajomym, którzy również korzystają z Usługi. Dzięki temu użytkownik może odwiedzić centrum handlowe, znając lokalizację swoich znajomych w centrum handlowym, i spotkać się ze znajomymi w konkretnym miejscu lub zaproponować miejsce spotkania.

9.4 W jaki sposób dane geolokalizacyjne są udostępniane w usłudze Meet My Friends?

Dla celów świadczenia usługi „Meet My Friends“ niektóre funkcje Usługi mogą wymagać udostępniania danych geolokalizacyjnych użytkownika wszystkim innym użytkownikom Usług lub wyłącznie kontaktom użytkownika, w zależności od sposobu skonfigurowania ustawień użytkownika.

Ponadto, jeżeli użytkownik skorzystał z konta w serwisie Facebook, Google lub Twitter w celu utworzenia konta w naszym serwisie, będzie mieć możliwość lokalizowania swoich kontaktów z takiej sieci społecznościowej, które również korzystają z usługi „Meet My Friends“, oraz będzie mógł poprosić takie osoby o udostępnienie ich lokalizacji.

Możemy również udostępniać dane geolokalizacyjne użytkownika odbiorcom określonym w powyższym punkcie „W jaki sposób udostępniamy i ujawniamy dane osobowe użytkownika?“.

9.5 W jaki sposób można zarządzać preferencjami dotyczącymi geolokalizacji?

(i) Ustawienia mobilne

Przy pierwszym uwierzytelnianiu użytkownika w naszej aplikacji mobilnej zapytamy o zgodę na włączenie geolokalizacji urządzenia przenośnego użytkownika.

Jeżeli użytkownik zaakceptuje geolokalizację swojego urządzenia przenośnego, funkcja ta zostanie uruchomiona natychmiast i będzie stosowana przy wszystkich późniejszych połączeniach z naszą aplikacją mobilną i przy wszystkich kolejnych wizytach w naszym centrum handlowym.

Użytkownik może wyłączyć geolokalizację swojego urządzenia przenośnego w dowolnym momencie w ustawieniach mobilnych.

(ii) Usługa Meet My Friends

Przy pierwszym połączeniu użytkownika z usługą „Meet My Friends“ zapytamy o zgodę na włączenie geolokalizacji urządzenia przenośnego użytkownika i udostępnianie danych geolokalizacyjnych.

Jeżeli użytkownik zaakceptuje geolokalizację swojego urządzenia przenośnego i udostępnianie danych geolokalizacyjnych, funkcja ta zostanie uruchomiona natychmiast i będzie stosowana przy wszystkich późniejszych połączeniach, chyba że użytkownik skorzysta z funkcji „widoczny/niewidoczny“, dostępnej bezpośrednio na mapie, aby czasowo zmodyfikować swoje ustawienia geolokalizacji. Użytkownik może również trwale wyłączyć geolokalizację w ustawieniach swojego profilu w dowolnym momencie.

Domyślnie użytkownicy usługi „Meet My Friends“ są widoczni dla wszystkich pozostałych użytkowników usługi „Meet My Friends“. Użytkownik może skonfigurować swoje ustawienia udostępniania lokalizacji w Usłudze, wybierając jedną z następujących opcji:

· widoczność dla wszystkich pozostałych użytkowników usługi „Meet My Friends“; lub

· widoczność tylko dla swoich kontaktów; lub

· brak widoczności dla wszystkich użytkowników usługi „Meet My Friends“.

Parametry poufności ustawione przez użytkownika zostaną zarejestrowane i będą obowiązywać przy każdym korzystaniu z aplikacji mobilnej. Dodatkowo użytkownik będzie mieć w każdej chwili bezpośredni dostęp do opcji „widoczny/niewidoczny“ bezpośrednio na mapie, aby móc czasowo zmienić ustawienia poufności na czas trwania bieżącej sesji.

10. Łącza do innych witryn

Istnieje możliwość przedstawiania przez nas łącz hipertekstowych z Usług lub wiadomości otrzymywanych przez użytkownika w ramach Usług, prowadzących do serwisów internetowych osób trzecich lub źródeł internetowych. Nie kontrolujemy praktyk osób trzecich w zakresie prywatności oraz treści osób trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności w tym zakresie. Prosimy o uważne zapoznanie się z polityką prywatności osób trzecich w celu uzyskania informacji o sposobie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkownika przez osoby trzecie.

11. AKTUALIZACJE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności może podlegać okresowym zmianom lub aktualizacjom. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności będą obowiązywać po opublikowaniu zmienionej Polityki Prywatności za pośrednictwem Usług. W przypadku wprowadzenia zmian, które naszym zdaniem stanowią znaczne zmiany i wymagają zgody użytkownika na mocy obowiązującego prawa, poinformujemy użytkownika o tym fakcie za pośrednictwem Usług i w razie potrzeby zwrócimy się do użytkownika o udzielenie zgody.
Do góry